Professionelle


Kildens formål

Kilden er et samarbejdskoncept, som har til formål at nedbryde traditionelle barrierer mellem genoptræning, kompetenceudvikling, arbejde og social indsats.

Opgaven er at give de frivillige medarbejdere mulighed for en ligeværdig, aktiv og meningsfuld dagligdag.

Rehabiliteringsfokus er lagt på, via en arbejdsrelateret indgangsvinkel, at styrke arbejdsidentiteten.

Arbejdsmetoden tager afsæt i Fountain House Modellen.

Vi er et fase IV tilbud, som henvender os til senhjerneskadede efter endt behandling og rehabilitering. Vi fungerer både som et aktivitetstilbud til borgere der har fået tilkendt førtidspension, men også som tilbud til borgere der endnu er uafklarede med hensyn til arbejdsevne, hvor vi kan fungere som praktiksted.

For de frivillige medarbejdere på Kilden giver deltagelse i arbejdsfællesskabet en mulighed for genetablering og nyudvikling af et aktivt og socialt liv efter endt rehabilitering og revalidering. hvor fokus er på nyorientering med de muligheder og begrænsninger de mere permanente skader efter hjerneskaden har givet. Kilden giver støtte for både de frivillige medlemmer samt deres pårørende ( som aflastning) , når dagligdagen sætter ind.

Et af Kildens mål er endvidere, at forebygge den ensomhed og isolation der hyppigt følger efter en hjerneskade, med det heraf ofte følgende faldende funktionsniveau, øget forekomst af sygdomme, øget medicinforbrug og øget behov for personlig støtte fra familie og det offentlige system.

Det ultimative mål er at genintroducere den senhjerneskadede på arbejdsmarkedet.


Lovgrundlag: Serviceloven §§ 103 og 104, og beskæftigelsesloven.

 

Diagnose: Kilden henvender sig fortrinsvis til borgere med senhjerneskadede efter apopleksi, blødninger, iltmangel, trafikuheld, forgiftninger, svær hovedpine m. fl.


Typiske symptomer: Symptomerne kan variere meget, men mange har hjernetræthed, hukommelsesbesvær, neglect, manglede initiativ, koncentrationsbesvær, nedsat impulskontrol, afasi, dysartri, problemer med planlægning og udførelse af opgaver, pareser og manglende indsigt i egen situation m.m.

 

Inklusionskriterier: Have en hjerneskade

 

Eksklusionskriterier: Aktivt misbrug i løbet af arbejdsdagen.

 

Målgruppe: 18-70 årige borgere med hjerneskade i  den erhvervsaktive gruppe.

 

Metode: Kilden fungerer med inspiration fra Fountain House-Club-modellen. Modellen har sit udspring i New York USA. I 1940'erne. Fountain House-modellen er opbygget omkring fem værdier, der skal sikre medlemmernes mulighed for at udfolde sig både socialt og arbejdsmæssigt:

- Medindflydelse
- Ligeværd
- Arbejdsfællesskab
- Frivillighed
- Fokus på ressourcer.

Se mere under baggrundsstof
    

Arbejdsopgaver

Her gives eksempler på arbejdsopgaverne. Opgaverne er dynamiske og ændrer sig efter de frivillige medarbejderes behov. De beskrevne opgaver er kerneopgaver, der gennem erfaring fungerer til målgruppen, da mange af opgaverne kan gradueres og opdeles i delfunktioner. Alle opgaverne er ADL orienteret og kan tilrettelægges så de ligger i den frivillige medarbejders nærmeste udviklingszone og med størst transfermulighed indbygget. Opgaverne kan også fungere som opstart og afprøvning i en virksomhedspraktik. 


Kioskvognen: Kører hver formiddag rundt på Incitas fire etager samt bilværksted i gården. Her sælges gulerødder frugt, nødder, slik sodavand og andet samt honning og andre selvproducerede varer som kage, knækbrød, bolcher, agurkesalat og hvad årstiden og lysten ellers bringer.

Kioskvognenes funktion er gangtræning, træne koordination, social interaktion, håndtering af penge, regning, hukommelse, hygiejne, struktur, overblik, transfer og arousal.


 

Kontor: Her opdateres facebookside, skrives logbog, laves regnskab fra kioskvognen, ordnes billeder, laves kopieringsopgaver oa. Kilden har relevante spil og opgaver til kognitive færdighedstræning.

Kilden råder over flere computere, og opgaverne tilrettelægges med kognitive udfordringer til den enkelte.

Logbogen fungerer bl.a. som redskab til hukommelsestræning.


 

Gartneri/værksted: Bierne er vores ”brand”. Derudover drivhus og sansehave på terrassen og pasning af potteplanter. Kilden har et lille værksted, der bruges til reparationer og mindre kreationer. 

I gartneri og værksted trænes social interaktion, koordinering, overblik, hukommelse, vedligeholdelsestræning af færdigheder, initiativ, og andet.

 

Træningsfaciliteter: Kilden benytter fysioterapien til individuelle træningsprogrammer. Vi har faste eftermiddagstimer, og typisk trænes 2x1 time om ugen under vejledning af neurofysioterapeut.
Træningen medvirker til fysisk vedligeholdelses, generel øgning af sundhedstilstand, øget styrke, udholdenhed og kondition. Mulighed for justering af hjælpemidler og andet.

 


 

Arbejdsdagen

Hverdagen på Kilden er strukturelt organiseret med indbygget træningsmuligheder kognitivt såvel som fysisk. De frivillige medarbejdere kommer på Kilden fra 1-5x om ugen. Hvornår man møder og går, er individuelt aftalt, og kan variere fra dag til dag, så det passer ind med de begrænsninger hjerneskaden giver. Nogle møder kl. 8.00, andre går kl. 12.00. Hverdagen tilrettelægges på måder, der giver det frivillige medlem mulighed for at trække på sine ressourcer, ændre arbejdsgange eller bruge hjælpemidler der kompenserer for de svage områder.  Der kan være behov for vedvarende afpasset hjælp og støtte.


 

Opstart

Uformelt besøg sammen med sagsbehandler eller pårørende. To prøvedage uden beregning. Hvis tilbuddet ønskes, skal der fremsendes betalingstilsagn/bevilling til Kilden. Når dette er modtaget kontakter vi borgeren for opstart. Tilbuddet kan indbefatte kørsel.
 

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse

Ok, så ved jeg det.

FØLG OS

Følg os på LinkedIn