Personalepolitik

INCITAS PERSONALEPOLITIK 

PERSONALEPOLITIK

Incitas personalepolitik fremmer Incitakulturen og viser, hvordan vi navigerer og interagerer i Incita. Medarbejderne er en vital ressource, og derfor skal Incitas personalepolitik sikre, at vi altid kan tiltrække, fastholde og udvikle kvalificerede medarbejdere.
 

Incitas personalepolitik er beskrevet værdiorienteret. Vi kan ikke forudsige enhver tænkelig situation, og derfor skaber personalepolitikken rum og mulighed for, at der i den enkelte situation handles ud fra det, der opleves som rigtigt og fornuftigt i forhold til vores værdier. Dog er der områder, hvor vi finder, at det giver tryghed at gøre tingene ensartet overalt i Incita. På disse områder er personalepolitikken konkretiseret i de personalepolitiske retningslinjer. 
 

Incitas personalepolitik består af følgende områder: 

• Rekruttering og ansættelse

• Kompetenceudvikling

• Sundhed og arbejdsmiljø

• Løn

• Samarbejde og kommunikation

• Fratrædelse og afskedigelse

• Mangfoldighed og livsfaser
 

 

VISION, MISSION OG VÆRDIGRUNDLAG


Vision

Vi skaber fremtidens rummelige arbejdsmarked.
 

Mission

Vi er resultatorienterede, når vi støtter mennesker til inklusion og fastholdelse i job eller uddannelse. Vores kunder, samarbejdspartnere, arbejdspladser og borgere vælger Incita, fordi vores løsninger er visionære, professionelle, effektive og holdbare.
 

Vores værdigrundlag

• Vi skaber resultater ved at alle vores indsatser følger kundens behov og sikrer positiv forandring samt værdi for de mennesker, der er i centrum for indsatsen.

• Vi er visionære ved at invitere kunder og borgere med til at gå forrest i udviklingen af beskæftigelsesområdet, hvor vi ser de store sammenhænge og bruger dette til at udvikle vores indsatser.

• Vi er professionelle ved at bruge relevant faguddannede medarbejdere til vores opgaver, som vi løser med saglighed og kvalitet.

• Vi er effektive ved at holde fokus på målet for opgaven og bruge færrest mulige ressourcer til at opnå de bedste resultater.

• Vi skaber holdbare løsninger ved at være realistiske, når vi vurderer, matcher og udfører vores indsatser.
 

Incita_mangfoldig_650x400REKRUTTERING OG ANSÆTTELSE

Formålet med politik for rekruttering og ansættelse er at tiltrække og ansætte de bedst kvalificerede medarbejdere til at løse arbejdsopgaverne og supplere den faglige, sociale og mangfoldige sammenhæng i personalegruppen.

Vi ønsker i vores rekruttering og ansættelse at understøtte det rummelige arbejdsmarked.
 

Politik for rekruttering og ansættelse skal sikre, at

• Ansættelse af nye medarbejdere sker med fokus på, at vi er professionelle i vores opgaveløsning.

• Vi ansætter kompetente medarbejdere, som løser opgaverne med saglighed og kvalitet.

• Vi har en kvalificeret og målrettet ansættelses- og udvælgelsesprocedure.
 

Vi finder, at

• Nye medarbejdere er en vigtig del af den fortsatte udvikling af Incita.

• Vi bedst kan tilpasse os markedets vilkår ved at have en medarbejdersammensætning med både fastansatte og løst tilknyttede medarbejdere.

• Det er vigtigt, at medarbejdersammensætningen viser, at vi har en rummelig arbejdsplads.

 

Socialrådgiver_650x400


 

KOMPETENCEUDVIKLING

Formålet med kompetenceudviklingspolitikken er, at medarbejderne til stadighed udvikler de faglige og personlige kompetencer, så de matcher Incitas strategier. Kompetenceudvikling anses for at være afgørende for at sikre fremtiden for både medarbejderne og Incita.
 

Kompetenceudviklingspolitikken skal sikre, at

• Vi har gode muligheder for udvikling af de faglige, tværfaglige og personlige kompetencer med henblik på at fastholde et højt fagligt niveau, der skaber effektive og holdbare løsninger.

• Kompetenceudviklingen altid ses i samspil med Incitas strategier og kundernes behov.

• Alle medvirker til, at ny viden formidles til de, som har behov.

• Vi bruger nylærte kvalifikationer i løsningen af opgaver, så de fastholdes som kompetencer til gavn for Incita og den enkelte.
 

Vi finder, at

• Kompetenceudvikling fremmer arbejdsglæde og trivsel.

• Kompetenceudvikling medvirker til fastholdelse af medarbejdere.

• Det er vigtigt at sikre oplæring af nye medarbejdere og sikre opdatering af medarbejdere efter længere fravær.

• Arbejdet i Incita er foranderligt, hvorfor vi løbende har fokus på den enkelte medarbejders kompetenceudvikling.

• Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder har mulighed for at udvikle særlige talenter, som bidrager til udvikling af Incita og kundernes behov.
 

FLKS produktion 2016 (18)
 

 

SUNDHED OG ARBEJDSMILJØ

Formålet med sundhedspolitikken er, at alle er opmærksomme på at forbedre både egen og andres sundhed, trivsel, arbejdsglæde, arbejdsmiljøet og dermed løsningen af arbejdsopgaverne.
 

Sundheds- og arbejdsmiljøpolitikken skal sikre, at

• Incita er en tryg og sund arbejdsplads, hvor alle trives.

• Trivsels- og sundhedsperspektivet indgår naturligt i alle beslutninger og handlinger.

• Vi er opmærksomme på hinanden, og den enkelte oplever sig set og hørt i virksomheden.
 

Vi finder, at

• Vi prioriterer og arbejder systematisk med et sundt arbejdsmiljø, hvor alle har et personligt og fælles ansvar.

• Vi skal mindske udstødning og fremme tilbagevenden til arbejdspladsen efter sygdom.

• Vi skal passe på miljøet og sikre i videst muligt omfang, at vores aktiviteter og indkøb ikke belaster det ydre miljø.

 

Det er vigtigt, at Incita støtter sundhedsfremmende indsatser for medarbejderne.
 

Kantinemad_650x400


 

LØN

Formålet med lønpolitikken er at understøtte Incitas vision, mission og værdigrundlag.
 

Lønpolitikken skal sikre, at

• Vi fremmer effektivitet, kvalitet og service i opgaveløsningen.

• Alle medarbejdere har mulighed for lønudvikling, og disse muligheder er kendt af den enkelte.

• Sammenlignelige indsatser i videst muligt omfang honoreres ens.

• Medarbejdere, der yder en ekstra indsats, har mulighed for at blive honoreret herfor.
 

Vi finder, at

• Generelle lønaftaler skal være åbne og synlige for alle i Incita.

• Der er mulighed for at honorere:

*Kvalifikationer - i forhold til uddannelse, erfaring, engagement, dygtighed og lignende.

*Funktioner - i forhold til den enkeltes arbejds- og ansvarsområder der ligger ud over, hvad man er i stand til at varetage, når man er nyansat/uerfaren.

*Resultater, som kræver en særlig indsats, f.eks. kvantitative eller kvalitative resultater, målbaserede aftaler mv. eller bonus med baggrund i ekstraordinært overskud.
 

Lønpolitikken er suppleret med overenskomster og lokale lønaftaler, der viser muligheder og retningslinjer for hvilke elementer, vi særligt ønsker at belønne.

 

Personalepolitik_650x400


 

SAMARBEJDE OG KOMMUNIKATION

Formålet med samarbejds- og kommunikationspolitikken er, at alle bidrager til en åben og positiv atmosfære, der fremmer et godt samarbejdsmiljø samt skaber en fælles forståelse for virksomhedens strategier, kunder og indsatser.

 

Samarbejds- og kommunikationspolitikken skal sikre, at

• Vi har fokus på det gode samarbejde for at sikre, at opgaverne løftes bedst muligt til kundernes tilfredshed, og at ressourcerne udnyttes optimalt.

• Vi til stadighed har et passende højt gensidigt informationsniveau, hvor alle er opmærksomme på at formidle og opsøge relevant viden i og udenfor Incita.

• Det daglige samarbejde bygger på respektfuld og anerkendende dialog, der viser hjælpsomhed og gensidig tillid samt bidrager til et fortsat godt miljø i Incita.

• Vi agerer som ambassadører for Incita og udviser derfor loyalitet i alle sammenhænge.
 

Vi finder, at

• Det er vigtigt, at medarbejderne samarbejder i de givne rammer og i fællesskab tager ansvar og finder løsninger.

• Vores kommunikationsaktiviteter skal være målrettede og have et klart defineret formål.

• Samarbejde udfordrer og udvikler den enkelte, skaber ny viden og bidrager til kvalificerede løsninger.
 

Det er vigtigt, at vi agerer troværdigt og ensartet i vores kommunikation udadtil.
 

650x400_socialrådgiver


 

FRATRÆDELSE OG AFSKEDIGELSE

Formålet med politik for fratrædelse og afskedigelse er, at afskedigelser så vidt muligt undgås og kun foretages, når andre muligheder er undersøgt. Alle fratrædelser og afskedigelser skal ske respektfuldt og anstændigt.

 

Politik for afskedigelse og fratrædelse skal sikre, at

• Der gennem forberedelse i forbindelse med hver eneste afskedigelse og ved brug af sund fornuft tages hånd om den/de afskedigede medarbejdere og de øvrige medarbejdere.

• Viden overdrages og dermed forbliver i virksomheden ved medarbejderafgang.
 

Vi finder, at

• Der løbende skal tages hånd om sygemeldte medarbejdere og medarbejdere med uønsket adfærd, således at fastholdelse så vidt muligt sikres.

• Det er naturligt, at arbejdssituationen løbende drøftes, således at divergerende forventninger bedst muligt undgås.
 

Fratrædelse_650x400MANGFOLDIGHED OG LIVSFASER

Formålet med mangfoldigheds- og livsfasepolitikken er at betragte mangfoldighed som en særlig styrke for Incita og ved at tilgodese medarbejdernes forskellige livsfaser, deres særlige behov og muligheder samtidig med at arbejdsopgaverne løses.
 

Mangfoldigheds- og livsfasepolitikken skal sikre, at

• Der er fokus på en god balance mellem arbejdsliv og privatliv, således at arbejdet indeholder passende krav og udfordringer.

• Vi er en del af det rummelige arbejdsmarked, hvorfor vi blandt andet skaber job til mennesker med nedsat arbejdsevne.

• Vi har et åbent og tolerant menneskesyn og værdsætter hinandens forskelligheder.

• Vi arbejder bevidst med at forhindre diskrimination og sikrer at alle behandles respektfuldt ud fra værdien om at alle mennesker er lige, men ikke ens, og derfor skal mennesker behandles forskelligt, for at blive behandlet ens.
 

Vi finder, at

• Medarbejdernes livssituation vedrører også arbejdspladsen.

• Der kan være behov for at gøre forskel for at øge mulighederne for en mangfoldig personalesammensætning.

• Grænserne for accept af forskelligheder (fx i forhold til kropsudsmykninger, sprog, påklædning, mm) afhænger af medarbejderens arbejdsfunktioner og kundekontakt.
 

Incita_mangfoldig2_650x400


 

Incitas personalepolitik er udarbejdet og vedtaget pr. 1. juni 2015 af en arbejdsgruppe udpeget af samarbejdsudvalget og bestående af medarbejdere og ledere.

Vi bruger cookies for at give dig en bedre brugeroplevelse

Ok, så ved jeg det.

FØLG OS

Følg os på LinkedIn